Risicobeoordeling

Alle fabrikanten moeten een risicobeoordeling voor hun machines uitvoeren en documenteren. Deze risicobeoordeling is een volledige, systematische beoordeling van alle machinegerelateerde gevaren. Het is vanuit economisch perspectief zinvol om de risicobeoordeling al in de engineeringfase uit te voeren. Onze veiligheidsexperts beoordelen de risico's in nauwe samenwerking met u.

Systematisch proces volgens EN ISO 12100

Risicobeoordeling omvat verschillende stappen om alle gevaren van een machine te bepalen en te beoordelen. In EN ISO 12100 zijn de exacte volgorde en de beoordelingscriteria vastgesteld. De eerste stap is om de machine in detail te beschrijven - met inbegrip van het gebruik en de grenzen ervan. Daarbij bepalen we ook de toepasselijke geharmoniseerde normen en de juridische grondslag. We identificeren de gevaren van een machine in de risicoanalyse en de risicobeoordeling. Vervolgens worden alle gevarenzones geïnventariseerd en beoordeeld volgens een gestandaardiseerd proces.

Uw voordelen

  • U ontvangt een beoordeling van alle veiligheidstechnische aspecten in overeenstemming met de laatste wetten en normen, plus een garantie van neutraliteit van onze veiligheidsexperts.
  • Gestandaardiseerde procedures en documenten zorgen voor een uniforme kwaliteit bij de ontwikkeling.
  • Onze risicobeoordeling legt de basis voor de veiligheid van uw machines.

Onze diensten
We analyseren de risico's in de levenscyclus van afzonderlijke machines overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit behelst:

  • Beoordeling van de machine door een expert op het gebied van machineveiligheid.
  • Lijst van toepasselijke richtlijnen en normen.
  • Beschrijving van de machine en het gebruik en de grenzen ervan.
  • Risicobeoordeling van de afzonderlijke gevarenzones.